Selecteer een pagina

Privacyverklaring

ConsolidAir Nederland B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en die van uw reizigers. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy en die van uw reizigers te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Contactgegevens:
ConsolidAir Nederland B.V.
Rozenburglaan 1, 9727 DL Groningen

www.consolidair.nl
servicedesk@consolidair.nl
Telefoon: 31 (0) 85 013 1258

ConsolidAir houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit waarborgt dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

ConsolidAir is een onderneming die zich bezighoudt met het faciliteren van reisagenten voor het leveren van reis gerelateerde producten en diensten alsmede technologische oplossingen om dit mogelijk te maken. Teneinde onze dienstverlening optimaal uit te voeren vragen wij om persoonsgegevens.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

De gegevens die u met ons deelt, gebruiken wij om uw reserveringen tot stand te brengen en de daarvoor benodigde documenten af te geven. Dit kan het volgende bevatten:

 • Voor- en achternaam
 • Functie titel
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer en e-mail adres;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • BTW-nummer;
 • IBAN-rekeningnummer;

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ConsolidAir verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doelen:

 • Het leveren van reis gerelateerde producten en diensten;
 • Het afhandelen van uw betalingen alsmede accountantscontrole;
 • Het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst;
 • Het beantwoorden van vragen of afhandelen van klachten;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere (marketing)communicatie;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • ConsolidAir verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ConsolidAir bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

ConsolidAir verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Het kan voorkomen dat ConsolidAir wettelijk verplicht is om informatie te delen met overheden of wet handhavende instanties.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ConsolidAir gebruikt functionele en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ConsolidAir gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ConsolidAir en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar servicedesk@consolidair.nl

ConsolidAir wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ConsolidAir neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via servicedesk@consolidair.nl

Datalek

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie, zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. ConsolidAir verplicht zich tot het maken van een melding, binnen uiterlijk 48 uur na constatering, bij de Autoriteit Persoonsgegevens alsook aan de personen en/of partijen die het betreft.

Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via servicedesk@consolidair.nl of telefoonnummer 31 (0) 85 013 1258.